Styrelsens verksamhetsplan 2022 och vision 2025

Wittsjö golfklubb ska vara en idrottsklubb för alla åldrar som erbjuder sina medlemmar god tillgänglighet till spel på en bra och välskött bana. Golfklubben ska också erbjuda spel och boende för greenfeegäster.

 

Idrottsverksamheten

–         ska omfatta såväl elitnivå som nybörjare

–         ska genomföra utbildning och tävlingar för alla kategorier av spelare

–         ska ha tillgång till kunnig golfinstruktör

–           

Banan

–         ska med bibehållande av den naturliga skogskaraktären underhållas, förbättras och utvecklas och vara anpassad för spelare med såväl lågt som högt handicap

–           

Klubbverksamheten

–         ska verka för att klubbens ekonomi är i balans

–         ska sträva efter en konkurrenskraftig årsavgift och att medlemmar känner att årsavgiften ger dem ett tillräckligt värde

–         ska utveckla klubblivet och stimulera medlemmarna att delta i klubbens gemensamma aktiviteter

–         ska stimulera medlemmarna att delta i skötsel av golfanläggningen

–         ska i restaurangen ge möjlighet till samvaro och god förtäring i trivsam miljö

–         ska erbjuda medlemmar och gäster god service via kansli, reception och shop

–         ska verka för fler medlemmar och ökat antal greenfeegäster

–           

Information/kommunikation

–         klubben informerar sina medlemmar via hemsidan, nyhetsbrev, medlemsutskick, Facebook och olika former av mötesverksamhet

–          

Vision 2025

Wittsjö golfklubb har en anläggning med kvalité och många lojala medlemmar. Klubben har ett brett fokus som sträcker sig längre än golf och som attraherar naturintresserade aktiva människor i alla åldrar.

Vi ska;

·        Sträva efter att skapa en klubb med hög trivselfaktor och lojala medlemmarna.

·        Öka tillgängligheten för alla fysiskt på banan, träningsmässigt och socialt i alla åldrar.

·        Bli fler och då främst unga och damer.

·        Ha en hög servicegrad och erbjuda ett flertal aktiviteter, även sådana som inte är golfrelaterade.

·        Att vår maskinpark är modern och fortlöpande förnyas.

·        Renovera upp området för att skapa en tilltalande miljö.

·        Sträva efter att Wittsjö golfklubb äger den mark som golfklubben idag arrenderar.

·        Ha en bana som har en hög upplevelsefaktor och som utvecklas för damer, herrar och ungdomar

·        Vara lyhörda för trender, idéer och det som försiggår inom och utom golfen. 

Fastighetskommitténs uppdrag 2022 – obs ny kommitté 2022

 

Att fortlöpande följa våra byggnaders status främst i förebyggande syfte, men även vara uppmärksam på akuta situationer som behöver åtgärdas. Ta initiativ till att medlemmar engageras i projektform i samband med att arbete behöver utföras på någon av våra byggnader.

 

Deltagare i fastighetskommittén är; ordförande Uno Anderssson, Karen Kiil, Henrik Troedsson, Kjell Olsson och Benny Nyström

 

 

Damkommitténs uppdrag 2022

 

Att inom klubben tillvarata damernas och tjejernas intressen, framlägga förslag som särskilt stimulerar damgolfen inom klubben. Arbeta för att engagera och aktivera fler av damerna i Wittsjö golfklubb.

 

Deltagare i damkommittén;

 

Matilda Ludvigsson ordförande, Bodil Soneson, Lisa Nilsson, Camilla Svensson och Anna Frederiksen.

 

Bankommitténs uppdrag 2022

 

Att inom bankommittén upprätta förbättringsplaner på lång och kort sikt för golfbanan, samt uppföljning av densamma. hålla sig a jour med maskinparkens kondition, samt fortlöpande ge förslag på renoveringar och nyanskaffningar. Vidare svara för att banan fortlöpande är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler, utförs i samråd med tävlingskommittén.

 

I bankommittén ingår:

Lennart Karlsson ordförande, Eva Ågran, Mikael Jönsson, Timo Haapanen och Anders Jacobsson.

 

Sponsor- och marknadskommitténs uppdrag 2022

 

Att verka för att marknadsföra klubben och utveckla och underhålla ett partnerskap av sponsorer.

 

I sponsor/marknadskommittén ingår

Jan Nyman ordförande, Jan Dahlqvist, Lars Grandelius, Bengt Johansson, BoGöran Andersson, Kristoffer Aronsson och Lasse Ohlsson.

 

Medlemskommitténs uppdrag 2022

 

Arbetar för att medlemmar ska ha goda möjligheter att bli en bättre golfare och att sänka sitt handicap genom träning med klubbens tränare och goda träningsmöjligheter på egen hand. Ett varmt välkomnade av nya medlemmar och som ska introduceras i klubbens olika aktiviteter. Genom tävlingar för enbart medlemmar ökar vi kontakten mellan nya och gamla, unga och äldre medlemmar. Hög trivselfaktor – alla ska trivas på Wittsjö golfklubb.

 

I medlemskommittén ingår

Monica Aronsson ordförande, Britt Persson, Bengt Gunnarson, Jan Gustafson, Lars Grandelius och Jan Pettersson

 

 

 

Seniorkommitténs uppdrag 2022

 

Att erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer i form av trivselgolf, seniorgolf och utflykter till andra golfklubbar. Seniorkommittén erbjuder även vintergolf.

 

I senior kommittén ingår

Loie Karlsson ordf. och Arne Hagelvik

 

Tävlingskommitténs uppdrag 2022

 

Att svara för klubbens tävlingsverksamhet, handicapfrågor, tävlingsbestämmelser. Samverkan med medlemskommittén genom att erbjuda klubbens medlemmar ett varierat utbud av aktiviteter, såväl tävlingsinriktade som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Samråda med bankommittén att banan är tydligt och korrekt markerad och att erforderliga lokala regler finns.

 

I tävlingskommittén ingår;

Emil Frederiksen, ordförande, Ann-Ki Pålbrink, Jan-Olof Aronsson och Markus Brännborn

 

Junior och elitkommittés uppdrag 2022

 

Att svara för klubbens juniorverksamhet, pojk – herrlagets seriespel, flick-damlagets seriespel, lokalt aktivitetsstöd. Utveckla junior/knatteverksamhet så alla juniorer/knattar ska känna sig välkomna till klubben. Att det finns lagledare/coach för flick- och damlaget respektive pojk- och herrlaget

 

I Junior/Elitkommittén ingår:

Thomas Larsson ordf. Andreas Hedlund, Martin Nilsson, Henrik Troedsson, Simon Svensson och Robin Eklund