fbpxVerksamhetsplan Wittsjö golfklubb 2021

 

Styrelsens verksamhetsplan och vision 2025

Wittsjö golfklubb ska vara en idrottsklubb för alla åldrar som erbjuder sina medlemmar god tillgänglighet till spel på en bra och välskött bana. Golfklubben ska också erbjuda spel och boende för greenfeegäster. 

Idrottsverksamheten 

– ska omfatta såväl elitnivå som nybörjare–  ska genomföra utbildning och tävlingar för alla kategorier av spelare– ska ha tillgång till kunnig golfinstruktör

Banan

– ska med bibehållande av den naturliga skogskaraktären underhållas, förbättras och utvecklas och vara anpassad för spelare med såväl lågt som högt handicap

Klubbverksamheten

– ska verka för att klubbens ekonomi är i balans

 – ska stimulera medlemmarna att delta i klubbens gemensamma aktiviteter och skötsel av banan.

– ska i restaurangen ge möjlighet till samvaro och god förtäring i trivsam miljö

– ska erbjuda medlemmar och gäster god service via kansli, reception och shop – ska verka för fler medlemmar och ökat antal greenfeegäster

Information/kommunikation

– klubben informerar sina medlemmar via hemsidan, nyhetsbrev, medlemsutskick, Facebook och olika former av mötesverksamhet

 

Vision 2025

 

Wittsjö golfklubb har en anläggning med kvalité och många lojala medlemmar. Klubben har ett brett fokus som sträcker sig längre än golf och som attraherar naturintresserade aktiva människor i alla åldrar. 

Vi ska;

• Sträva efter att skapa en klubb med hög trivselfaktor och lojala medlemmarna. 

• Bli fler och då främst unga och damer. 

• Ha en hög servicegrad och erbjuda ett flertal aktiviteter, även sådana som inte är golfrelaterade. 

• Föryngra inte bara medlemmarna utan även vår maskinpark. 

• Renovera upp området för att skapa en tilltalande miljö. 

• Ha en bana som har en hög upplevelsefaktor och som utvecklas för damer såväl som för herrar. 

• Vara lyhörda för trender, idéer och det som försiggår inom och utom golfen. 


Verksamhetsplan damkommittén 2021

Ansvar; inom klubben tillvarata damernas och flickornas intressen, framlägga förslag som särskilt stimulerar damgolfen inom klubben 

Vi i damkommittén ska aktivt arbeta för att engagera och aktivera fler av damerna i Wittsjö golfklubb.

Vi vill få en bättre gemenskap och få igång ett bättre nätverk för spel och tävlande. 

Nya damer som blir medlemmar vill vi få att känna sig välkomna genom att personligen kontakta dem och informera dem om vad vi har för aktiviteter och bjuda in dem till dessa.

Vi börjar säsongen med en vår träff med frukost och informerar om vad vi har att erbjuda under säsongen och därefter spelar de som vill och om vädret tillåter 9 hål. 

Vi ska ha öppna grupper på torsdagar kl.17.30, 9 hål och söndagar kl.13.00, 18 hål, för alla damer oavsett ålder, handicap eller erfarenhet. 

Det kommer även att erbjudas träning bara för damer med Andreas Hedlund.

Vi ska erbjuda en informationsträff för de damer som är intresserade av att spela seriespel för klubben.

Vi ska anordna en nationell dam dag eller liknande med gemensam lunch efteråt.

Vi ska undersöka möjligheterna att ha utbyte med någon eller några andra klubbars damkommittéer så att vi kan träffas och spela på respektive klubbar.

Deltagare i damkommittén; 

Matilda Ludvigsson ordförande, Bodil Soneson, Lisbeth Nilsson, Camilla Svensson och Anna Frederiksen.


 Verksamhetsplan Bankommittén 2021

 Ansvar; Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av golfbanan.

Den direkta arbetsledningen utövas genom banchefen, 

Bankommittén upprättar planer på lång och kort sikt förbanverksamheten, samt uppföljning av densamma. Inom ansvarsområdet upprättas budgetförslag för beslut av styrelsen. 

Svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler, utförs i samråd med tävlingskommittén. I samråd med banchef bestämma om lägesförbättring, förbud mot bagvagnar, banans avstängning och liknade åtgärder samt tillsammans med tävlingskommittén utfärda erforderliga lokala regler 

Hålla sig a jour med maskinparkens kondition, fortlöpande förslag på renoveringar och nyanskaffningar.

Bankommittén skall kontinuerligt verka för att Wittsjö GK skall ha en bana av hög kvalité och erbjuda en tilltalande naturupplevelse som attraherar medlemmar och gäst spelare.

Kommittén skall initiera åtgärder som behövs för att uppnå dessa målsättningar. Dessa åtgärder skall ske i samverkan med styrelsen och banchef, dessutom skall kommittén självständigt utföra förbättringar, vid behov med hjälp av ideella resurser från medlemmar. 

Bankommittén skall också vid behov samverka med tävlings-kommittén. Från bankommitténs långtidsplan prioriterar vi följande förbättringsåtgärder, utan inbördes ordning.

klubbhusområde och byggnader, skall hålla en hög standard och också erbjuda en tilltalande naturupplevelse. Kommittén skall initiera åtgärder som behövs för att uppnå dessa målsättningar. Dessa åtgärder skall ske i samverkan med styrelsen och banchef, dessutom skall kommittén självständigt utföra förbättringar, vid behov med hjälp av ideella resurser från medlemmar. Bankommittén skall också vid behov samverka med tävlingskommittén.

 Från bankommitténs långtidsplan prioriterar vi följande förbättringsåtgärder för 2021, utan inbördes ordning. Vilka resurser/medel som finns att tillgå avgör om de kan genomföras.

Organisera och genomföra en städdag under våren.

Fylla på sand i bunkrarna 

Åtgärda vattensjuka områden på banan 

Borttagning av stenar i dagen på fairway och stubbar i ruffen för att minska maskinslitage..

Förbättra tillträdet till gul tee på hål 2

Ny stödmur på tee hål 7, jmf med hål 18

Rensning av diken och vattenfyllda pliktområden

Utbyte av slitna utrustningar och maskiner

Gallring av träd runt greener och tees

Röjning av sly

Förbättra vägen mellan hål 13 och hål 14

Renovering av tee på hål 1

Förbättra växtligheten runt greenområdet på hål 8

Ta fram en masterplan för WGK

 I bankommittén ingår:

Lennart Karlsson ordförande, Eva Ågran, Mikael Jönsson, Timo Haapanen och Anders Jacobsson.  


Verksamhetsplan sponsor- och marknadskommittén

  • Att arbeta för extern marknadsföring av klubben och golfens betydelse för gemene man, sponsorer, partners, företag, myndigheter, kommun, skolor m.fl.
  • Bygga upp ett partnerskap med sponsorer där vi som klubb erbjuder företagen ökade möjligheter att utveckla företager och dess kunder och personal.
  • Att arrangera minst en sponsortävling under året.
  • Att klubbens åtagande avseende reklam etc. fullgörs enligt ingångna avtal.
  • Att skyltar och reklammaterial håller en god standard.
  • Att marknadsföring av våra golfpaket och stugor sker på ett professionellt sätt.
  • I samverkan med tävlingskommittén försöka finna sponsorer till våra tävlingar.
  • I sponsor/marknadskommittén ingår Jan Nyman ordförande, Jan Dahlqvist, Lars Grandelius, Bengt Johansson och Bo-Göran Andersson.
  • P.S. Kommittén är i behov av ytterligare en person som är väl förankrad med Osby och dess företag.


Verksamhetsplan Medlemskommittén 2021

Ansvar; trivselskapande åtgärder, medlemsaktiviteter, introducera nya medlemmar, bidra till medlemsvärvning

Medlemskommittén arbetar för att medlemmarna skall trivas på sin klubb och att klubbkänslan skall öka. Klubben skall engagera så många medlemmar som möjligt i följande aktiviteter och tävlingar:

• Genom att informera via e-post, facebook och anslag på klubben.

• I mitten av april kommer vi att kalla till ett uppstartsmöte där alla kommittéer, styrelsen, restaurangen och vår tränare informerar om vad som skall ske under säsongen. Nya medlemmar får ett personligt samtal för information.

• Golf värdar under augusti och september är ett populärt inslag i verksamheten.

• Fortsätta att arbeta för att medlemmarna får ett mervärde av sitt medlemskap t.ex. genom fyrlingen och samarbete med andra klubbar.

• Vi vill ge förutsättningar att bli en bättre golfare och föreslår medlemsaktiviteter såsom gruppträning, försäsongsträning inomhus. Fortsätta med regel vandring på våren och ansvara för ”veckans regelfråga”.

• Innan grönt kort utbildningen är avslutad skall vi ge information om klubben och om möjligheten att spela med en ”fadder” enskilt eller i grupp. Ansvara också för fadderverksamheten för medlemmar med klubbhandicap och alla medlemmar med klubbhandicap erbjuds gratis träning en gång per vecka. Vi skall ordna en egen tävling för nya golfare/nybörjartävling.

• Underlätta kontakten mellan nya och gamla medlemmar är viktigt. Därför skall vi genomföra sju tävlingar för enbart medlemmar. Vi börjar med ”sköna maj” i mitten av maj, en flagg tävling den 6 juni, frukostgolf den 12 juni, nattgolf med pytt i panna i slutet av juni, Irishgreensome mästerskapet, där vi utser klubbens bästa par, andra veckan i augusti, tre-klubbor plus putter i början av september och vi avslutar med jul golf den 1:a advent. 

• Vi vill försöka med en ny aktivitet, spela golf 9 hål, äta en enkel måltid och därefter ha en intressant aktivitet.

I medlemskommittén ingår; Siv Harrysson ordförande, Britt Persson, Bengt Gunnarson, Jan Gustafson, Lars Grandelius

 

Verksamhetsplan seniorkommittén 2020

Seniorkommitténs målsättning är att kunna erbjuda golfspel under trivsamma former för klubbens seniorer. Utse representanter till distriktets serietävlingar.

Under 2021 kommer verksamheten bedrivas på liknande sätt som under det gångna året.

Det blir utflykter till andra banor, vilka vi besöker avgörs senare i år. Strävan är att utflykterna huvudsakligen kommer att förläggas till de banor som ingår i 4-lingen som vi då spelar en eller flera gånger. Första utflykten i april och sedan varannan eller var tredje vecka med uppehåll under juli månad.

På onsdagar spelar vi ”trivselgolf” över 9 hål. Vi startar på hål 1 under högsäsongen och på hål 10 under lågsäsongen. Verksamheten startar i början april.

På torsdagar spelar vi ”seniorgolf” över 18 hål. Alternativ dag i första hand tisdag – gäller de dagar seriegolf eller annan tävling är inbokad på torsdagen. Verksamheten startar i början april. 

Seniorkommittén ansvarar även för ”vintergolfen” som spelas på vintergreener eller ordinarie greener beroende på banans kondition. Vi spelar tisdagar och torsdagar när vädret tillåter.

Under kommande år kommer vi att förutom poängbogey och slaggolf även spela andra trevliga spelformer som ex scramble, greensome.

Seniorkommittén ser också till att ”seniorsektionens blogg” under medlemssidor på hemsidan uppdateras med aktuell information

I Senior kommittén ingår Loie Karlsson ordf. och Arne Hagelvik


Verksamhetsplan Tävlingskommittén, 2021

Ansvar; tävlingsverksamhet, handicapfrågor, tävlingsbestämmelser, lokala regler.

Svara för rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer till tävlingar i tävlingskommitténs regi, i samråd med bankommittén svara för att banan är tydligt och korrekt markerad samt bestämma om lägesförbättringar och erforderliga lokala regler. 

Kommittén ansvarar för att i samverkan med medlemskommittén erbjuda klubbens medlemmar ett varierat utbud av aktiviteter, såväl tävlingsinriktade som sociala tävlingsformer både individuellt och i lag. Aktiviteterna ska främja den sociala gemenskapen och vända sig till såväl etablerade medlemmar och nya medlemmar.

Kommittén har följande ansvarsområde;

– att lokala regler fastställs och allmänna bestämmelser följs, vidare ansvara för i samverkan med bankommittén att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk 

– att hålla sig informerad om Svenska golfförbundets regler för handicapsättning och ansvara för handikappsverksamheten inom klubben

– att fastställa klubbens tävlingsprogram och tävlingsavgifter för respektive tävling – att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser samt förbereda och genomföra prisutdelningar

– att samverka med medlemskommittén för marknadsföring av egna tävlingar och aktiviteter, rekrytering och utbildning av erforderliga funktionärer till egna tävlingar

– att klubben om möjligt deltar i svenska golfförbundets och Skånes Golfförbunds anordnade serier för dam, herr och juniorer.

I tävlingskommittén ingår; Emil Frederiksen, ordförande, Ann-Ki Pålbrink, samt Matilda Ludvigsson 


Verksamhetsplan Junior och elitkommitté 2021

Ansvar; juniorverksamhet, pojk – herrlagets seriespel, flick-damlagets seriespel, lokalt aktivitetsstöd. Utöver ordinarie ledamöter i kommittén finns även lagledare/coach för flick- och damlaget respektive pojk- och herrlaget 

Utveckla junior/knatteverksamhet så alla juniorer/knattar ska känna sig välkomna till klubben. Detta oavsett om målet är att tävla eller umgås. Aktivt arbeta med att rekrytera fler juniorer/knattar till klubben genom exempelvis uppsökande verksamhet samt erbjuda aktiviteter för skolklasser, föreningar och grupper hos oss.

Att i samråd med klubbens tränare se till att genomföra schemalagd träning för juniorer från 13 år och elitgrupp.

Att tillsammans med övrig a kommittéer jobba för att få fram tränare/ledare för knatteträningen, antingen genom internrekrytering av föräldrar eller andra vuxna eller ta in extern hjälp.

Att klubbens juniorer och elitgrupp bereds möjlighet att tävla på annan ort i första hand inom Skånes golfförbunds tävlingsverksamhet.

Att jobba för att få igång elitlaget igen samt föreslå till styrelsen vilka ersättningar respektive motprestationer som gäller för kategorin elitspelare.

Att samverkan med kansliet fastställa träningsavgifter och administration för inbetalning av träningsavgifter.

Att knatteträningen bedrivs med lämpliga ledare och att materialet ”golf kul” används som stöd och hjälp.

Att det regelbundet och med noggrannhet redovisas lokalt aktivitetsstöd. Ansvarig för detta är kansliet.

Att juniorer och knattar stimuleras att vara på golfklubben utöver träningstiderna. Ex genom ökat social gemenskap med bl a att grillkvällar anordnas.

Att föräldrar till juniorer och knattar erbjuds prova på golf under tiden deras barn tränar.

I Junior/Elitkommittén ingår: Thomas Larsson ordf. Andreas Hedlund, Martin Nilsson Henrik Troedsson, Simon Svensson och Roger Nilsson

Wittsjö GK på Wikipedia